Årsmöten

 

ÅRSMÖTE 2015
FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (FS) HULTSFRED-VIMMERBY, 20160313
§ 1 Mötet öppnat. Bjarne hälsar samtliga närvarande välkomna.
§ 2 Mötets behöriga utlysande godkändes.
§ 3 Dagordningen godkändes.
§ 4 Mötesfunktionärer
A Ordförande – Bjarne Lynbech
B Sekreterare – Inger Jörgensen
C Justerare/Rösträknare – Ruth Lynbech & Gun Samuelsson
§ 5 Årsberättelse 2015 samt planer för kommande år lästes och godkändes.
§ 6 Räkenskaper 2015 lästes och godkändes.
§ 7 Revisionsberättelsen lästes och godkändes.
§ 8 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§ 9 Budget 2016 lästes och godkändes.
§ 10 Medlemsavgiften för 2017 beslutades oförändrad, 150:-.
§ 11 Inte inkommit några motioner eller förslag.
§ 12 Val av styrelseledamöter
A Ordförande 2 år – Bjarne Lynbech
B Sekreterare 2 år – Inger Jörgensen
C Ledamöter två st vardera 2 år – Ruth Lynbech och Gun Samuelsson.
D Suppleanter två st vardera 1 år – Lena Elb och Christel Rydiger Karlsson
E Revisor 1 år – Björn Johansson
F Suppleant revisor 1 år – Ove Eckerfeldt
G Ombud ABF två st vardera 1 år – Ruth Lynbech och Gun Samuelsson
H Suppleant ABF – Veine Carlsson
I Valberedning – Gun Samuelsson
§ 13 Övriga frågor
Årsmötet beslutade att ordf Bjarne Lynbech och kassör Allan Nytorpet var för sig har rätt att underteckna samtliga handlingar gällande föreningen.
Lotteri Mariannelunds marknad 20160716, Gun bokar bord.
Socialförvaltningen och överförmyndarnämnden ska få folder/info att lämna till nya uppdragsgivare.
Ny folder måste tryckas.
Ansökan om bidrag till Brottsoffermyndigheten senast 20160401, samt till Kronprinsessan Margarethas Minnesfond.
Gå ut och äta tillsammans.
§ 14 Mötet avslutas med att ordförande tackar samtliga för visat intresse.
Väl mött till ett nytt år med Frivilliga Samhällsarbetare (FS) Hultsfred-Vimmerby.
Ordförande Justeras
Bjarne Lynbech Gun Samuelsson Ruth Lynbech